Invitație ședință ordinară Consiliu Local – joi, 4 iulie 2019, ora 14

Politic

Potrivit Dispoziţiei nr. 2990 din 28 iunie 2019, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de joi, 4 iulie 2019, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif.
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea Societății Cooperative Meșteșugărești Foto Optica.
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.
4. Proiect de hotărâre privind includrea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
5. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului, tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 22.
8. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative, str. I.P. Reteganu nr. 33; beneficiar: Dan Vasile Daniel.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative str. I.P. Reteganu nr. 35; beneficiar: Dan Vasile Daniel.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E; beneficiari: Deak Melinda-Izabella, Deak Tamas, Happ Elisabeta și Happ Attila.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere locuință familială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9; beneficiar: Csutak Csaba.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație imobil din cabană în locuință semicolectivă P+E+M, str. Măceșului nr. 44; beneficiară: Țibrea Alina Mihaela.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1; beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L. și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A; beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18; beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15; beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D; beneficiar: Farkas Peti și Farkas Klara.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

20. Proiect de hotătâre privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar și subzonă verde – str. Mihai Românu, latura sudică; beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen și Nicoară Diana Corina.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană str. Mihail Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente”.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4).
24. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei și medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii și artelor plastice, domnului Prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret), modificări interioare și dotări specifice, în vederea implementării proiectului „Centru pentru Tineret”, votat în cadrul procesului de bugetare participativă 2017.
26. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”, 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare.
27. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – un autobuz electric.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, str. Șesului, în municipiul Cluj-napoca”.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.
30. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru – administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, cartier Bună Ziua.
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2007, 352/2013, 520/2016, 266/2017 și 104/2018.
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).
35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015).
36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017.
37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.
38. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
39. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.
40. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 300381/3/7.06.2019, formulată de către Abrudan Mihai Radu și Abrudan Ileana Virginia.
41. Diverse.

PRIMAR,
EMIL BOC